Follow

Money and Government: Unsettled Issues in Macroeconomics, av Robert Skidelsky, 2018.
Klargjørende økonomihistorie med vekt på vekslende teorier om hva penger er og hvilke virkemidler staten bør bruke for å påvirke økonomien. Bygger opp mot en kritikk av dereguleringen som ga oss finanskrisen og av austerity-politikken i årene etter. Forfatteren anbefaler heller å bygge videre på arven etter Keynes, men dette er langt fra en ensidig bok. Skidelsky legger mye innsats i å forklare ideer fra alle sider av pengedebattene gjennom to hundre år. I stedet for en fortelling om De Som Har Rett mot De Som Tar Feil blir det en nyansert fortelling om økonomer som prøver å finne en måte å fange den kaotiske økonomien i teorier som gjør den politisk håndterbar, hvor avstanden mellom de ulike sidene i blant er mindre enn man skulle tro. Han prøver å definere feilene som fører til krise mer presist enn å legge skylda på en "side" eller et helt system. F.eks. uenigheten om hvorvidt penger er en abstraksjon som tilslører den ekte økonomien, eller også en viktig faktor i den. Eller ideen om at en stats økonomi bør behandles på samme måte som en husholdningsøkonomi.

Mye av dette ligger på et nivå akkurat over det jeg forstår. Verdien for meg her er ikke at jeg vil ta stilling til konkrete teorier og forslag, men at boka tegner et kart over landskapet makroøkonomiske ideer foregår i. Altså et kart som ikke bare gjør bruk av én retning innen økonomien. For meg er det klart at det er mye både råttent og bra i det økonomiske systemet vi har bygget opp, men at mye av det råtne går så dypt at det ikke kan løses med små justeringer innenfor systemets premisser. Det trengs en vilje til å lete etter nye perspektiver. Dette er ett sted å begynne. (Et annet sted er kanskje økologisk økonomi.)

Les også David Graebers essay om boka: nybooks.com/articles/2019/12/0

Sign in to participate in the conversation
Bokgruven

Et sted for folk som liker å lese og snakke om bøker.